Try RevDeBug in action for free. Jump into our interactive demo >

European Funds

Last edited:

INNOventure ASI Sp. z o.o. (Bridge Alfa)

UE LOGO

Spółka RevDeBug realizuje projekt “Opracowanie metody odtwarzania zdarzeń w interfejsie użytkownika (web i desktop – WPF) w połączeniu z nagraniami reverse debuggingu”. Wartość realizowanego przez Spółkę projektu wynosi 1 100 000,00, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 80% (880 000 PLN) tej kwoty. Wsparcie na realizację projektu zostało pozyskane w ramach projektu grantowego „Fundusz zalążkowy INNOventure ASI” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept.

POIR.01.01.01-00-0723/20

UE LOGO
REVDEBUG.COM sp. z o.o. realizuje projekt pn. Salamandra – stworzenie pierwszego na świecie automatycznego systemu samoleczenia dla aplikacji komputerowych, wykorzystujący technologię reverse debuggingu współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka

Podstawowym celem projektu jest: jest opracowanie systemu informatycznego do automatycznego wykrywania i naprawy błędów w czasie rzeczywistym, bez przerywania działania aplikacji. Planowane rozwiązanie stanowi innowację na skalę światową.

Poprzez zaplanowane zadania w ramach 7 etapów prac powstanie automatyczny system samonaprawy dla aplikacji i systemów komputerowych dla trzech języków (platform): Java, C#, Python.

Projekt realizowany będzie w latach 2021 do 2023.

Wartość projektu: 5 920 638,05 PLN
Wartość dofinansowania: 4 074 963,32 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka

Go to Brand

UE LOGO

REVDEBUG.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach projektu: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”, Poddziałanie 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. pn. „Promocja produktów marki RevDeBug na rynkach zagranicznych”.  

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności marki RevDeBug na rynkach zagranicznych i wzrost poziomu sprzedaży eksportowej. Ww. cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji przez Wnioskodawcę działań promocyjnych przewidzianych w Programie promocji IT/ICT na rynkach zagranicznych, w tym rynkach perspektywicznych. Ww. działania spowodują umocnienie wizerunku Marki Polskiej Gospodarki na świecie.

Firma poprzez udział w targach i organizację misji wyjazdowych wypromuje swoje produkty, które staną się jeszcze bardziej rozpoznawalne na rynkach zagranicznych.

Wartość projektu: 398 100.00 PLN

Dofinansowanie: 298 575.00 PLN

TARR

UE LOGO

Revdebug.com spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Internacjonalizacja platformy RevDeBug na nowe rynki docelowe: Kanady, Holandii oraz Singapuru”

Cel: zwiększenie przychodów Spółki oraz ich dywersyfikacja geograficzna poprzez internacjonalizację platformy RevDeBug na trzy nowe rynki docelowe: Kanadę, Singapur oraz Holandia. 

Opis przedsięwzięcia:

Projekt przewiduje realizację działań powiązanych ze wszystkimi trzema rynkami docelowymi (Kanada, Holandia oraz Singapur), wśród których wymienić należy m.in.: zakup usługi doradczych w zakresie dostosowania produktu na nowe rynki oraz usługi dotyczącej projektowania kampanii marketingowych i reklamowych, jak i udziału w 4 zagranicznych międzynarodowych targach w charakterze wystawcy (na terenie Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA oraz Singapuru).

Nazwa lub rodzaj produktu, który ma potencjał sprzedażowy na nowym rynku zagranicznym:

– platforma RevDeBug – innowacyjne oprogramowanie, będące zestawem zaawansowanych technologicznie narzędzi pozwalających na diagnozowanie oraz identyfikowanie błędów w oprogramowaniu.

Projekt osiągnie następujące wskaźniki rezultatu:

  • Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki: 1
  • Liczba zagranicznych kontraktów handlowych zawartych w wyniku realizacji projektu: 5
  • Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany procesowe: 1
  • Liczba opracowanych projektów dostosowujących wzornictwo, usługi oraz opakowania do wymagań zagranicznych rynków: 1

Wartość projektu: 708 829,08 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 405 022,80 zł